Hướng dẫn thuyết minh báo cáo đề cương TN-khóa ck10

 

NỘI DUNG

HƯỚNG DẪN THUYẾT MINH TỐT NGHIỆP

Thuyết minh đồ án tốt nghiệp là một bài luận, là một phần đi kèm đồ án tốt nghiệp. Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp có ý nghĩa làm sáng rõ hơn những điểm trong nội dung, hình thức đã thể hiện trong đồ án. Ngoài ngôn ngữ ra thì không có một phương tiện thông tin nào có khả năng truyền đạt thông tin một cách hiệu quả hơn ngôn ngữ .  Thuyết minh đồ án tốt nghiệp cùng với đồ án tốt nghiệp trong chương trình Cao đẳng, Đại học để bảo vệ lấy bằng tốt nghiệp và thường là đối với các trường có thực hành. Thuyết minh tốt nghiệp chỉ có ý nghĩa là một bài luận nhằm trình bày những nội dung liên quan đến Đồ án , làm cho người đánh giá và xem Đồ án hiểu thấu hơn về những ý tưởng, cơ sở thiết kế Đồ án, Những giải pháp thiết kế và thực hiện thiết kế, những phần giải thích, minh họa thêm cho Đồ án .

Trình tự chuẩn bị thuyết minh :

        Bước 1 Chuẩn bị tư liệu cho thuyết minh

Phần này sinh viên chuẩn bị tư liệu bao gồm cả Tư liệu văn bản và tư liệu hình liên quan đến đề tài của Đồ án.

Bước 2 : Xây dựng đề cương của Thuyết minh 

Đề cương được xây dựng trên cơ sở nội dung của Đồ án . Nội dung đề cương cần thuyết minh một số điểm sau ứng

 1. Giới thiệu về đề tài.
 2. Đối tượng và khách thể nghiên cứu, đối tượng khảo sát.
 3. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu.
 4. Xác định cơ sở lý luận của đề tài, xây dựng khung lý thuyết của đề tài.
 5. Chuẩn bị các phương tiện nghiên cứu: tài liệu, công cụ, nguyên vật liệu……

Bước 3 : Thu thập, xử lý thông tin và viết thuyết minh 

Nội dung của của việc thu thập thông tin thường bắt đầu bằng việc nghiên cứu nội dung liên quan đến đề tài . xử lý kết quả và tổng hợp theo nội dung viết.

Lựa chọn phương pháp thu thập thông tin ( dùng cho cả quá trình Nghiên cứu Đề tài của Đồ án )

 1. Làm tổng quan về những thành tựu liên quan đến đề tài Tốt nghiệp.
 2. Thực hiện các phương pháp phi thực nghiệm : Quan sát, phỏng vấn, hội đồng,điều tra dùng bảng câu hỏi .
 3. Thực hiện các biện pháp thực nghiệm ( nếu có ).
 4. Viết thuyết minh ( Có thể viết hoàn tất sau khi hoàn thành Đồ án ) .

 

                   Hình thức kết cấu của THUYẾT MINH 

Thuyết minh được trình bày trên một mặt giấy khổ A4 , khổ chữ 13 , khoảng cách dòng 15.

Căn lề

–          Trái : 3.5

–          Phải 2.0

–          Trên : 2.0 .

–          Dưới : 2.5.( nếu để số trang )

Chú ý : Nếu để số trang ở trên thì  Lề trên : 2.5 và lề dưới : 2.0

Sắp xếp kết cấu và bố cục cụ thể như sau :

Bìa :

Bìa chính

Bìa chính  được viết theo trình tự từ trên xuống dưới như sau :

–          Tên Bộ trực thuộc

–          Tên trường

–          Tên tác giả

–          Tên đề tài (chữ lớn )

–          Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật viên trung cấp .

–          Địa danh và tháng năm thực hiện .

Bìa phụ

Bìa phụ được viết theo trình tự từ trên xuống dưới như sau :

–          Tên Bộ trực thuộc

–          Tên trường

–          Tên tác giả

–          Tên đề tài (chữ lớn )

–          Chuyên ngành

–          Mã số

–          Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật viên trung cấp .

–          Người hướng dẫn khoa học ( ghi rõ học hàm, học vị )

–          Địa danh và tháng năm thực hiện .

–          Trang ghi lời cảm ơn ( Trang này tác giả có thể ghi lời cảm ơn đối với một cơ quan đỡ đầu Đồ án ( nếu có), hoặc ghi lời cảm ơn đến một cá nhân , không loại trừ người thân , những người có công lao đối với công trình Đồ án của tác giả .

–          Mục lục: Ghi các danh mục chính và thường được đặt ở đầu hoặc cuối của Thuyết minh .

–          Ký hiệu và viết tắt : Liệt kê theo thứ tự vần chữ cái những ký hiệu và chữ viết tắt trong khoá luận để người đọc tiện tra cứu .

–          Lời nói đầu : Cho biết một cách vắn tắt lý do và bối cảnh của đề tài , ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn của đề tài , kết quả đạt được và vấn đề còn tồn tại của đề tài.

NỘI DUNG

 1. 1.           ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1.    Giới thiệu khái quát nội dung đề tài

1.2.    Lý do chọn đề tài

1.3.    Trình bày tóm tắt hoạt động nghiên cứu  và giới hạn nội dung , đối tượng nghiên cứu của Đồ án .

1.4.    Cơ sở lý thuyết và phương pháp thiết kế: Phương pháp thiết kế, mô tả cơ sở giải pháp và hiệu quả thiết kế  .

 1. 2.           GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Phần này có thể trình bày theo nội dung từng phần của Đồ án. Phần này bao gồm :

2.1.    Những cơ sở nghiên cứu của đề tài Đồ án hoặc nội dung từng phần của Đồ án  .

2.2.    Những kết quả từ khảo sát đối tượng đến việc đề xuất những giải pháp thiết kế .

2.3.    Giải thích cơ sở và minh họa ( hình ảnh ) cho những thiết kế .

 1. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Phần này bao gồm các nội dung:

3.1.      Nêu những ưu việt của  Đồ án hoặc nội dung từng phần của Đồ án hoặc những hạn chế (điều kiện khách quan , chủ quan) của Đồ án hoặc nội dung từng phần của Đồ án  .

1.2.    Kết luận về toàn bộ nghiên cứu, thực hiện đề tài của Đồ án .

3.1.    Những khuyến nghị rút ra từ kết quả nghiên cứu và thực hiện Đồ án .

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Ghi theo nguyên tắc thứ tự sau : ABC ( theo tên tác giả) , hoặc tên tài liệu quan trọng tham khảo nhiều đến ít, hoặc Tài liệu Tiếng Việt đến tài liệu nước ngoài .

Ví dụ :

 1. Nguyễn Văn Y, Với mỹ thuật ứng dụng , NXB Mỹ thuật năm 2002 .
 2. Trần Quốc Vượng ( chủ biên ),Cơ sở văn hóa Việt Nam , NXB giáo dục năm 2000.
 3.  Lê quốc Trung , Thiết kế quảng cáo , Tạp chí Nghiên cứu mỹ thuật số 20 năm 2003, Viện Mỹ thuật .

 

PHỤ LỤC

Phụ lục được đánh số theo ký tự La mã hoặc số Arập

Ví dụ : Phụ lục I , Phụ lục II hoặc Phụ lục 1 , Phụ lục 2

CÁCH ĐÁNH SỐ TRONG THUYẾT MINH

Nguyên tắc đánh số qui định như sau : Các phần lớn trong nội dung là một hệ số và các nội dung nhỏ hơn thuộc từng phần là thêm hệ số và cứ như thế các ý nội dung nhỏ hơn được tiếp tục thêm hệ số để biểu hiện mối tương quan và hệ thống nội dung được phát triển

 

Ví dụ :

 

 1. 1.           ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1.    Lý do chọn đề tài

1.2.    Trình bày tóm tắt hoạt động nghiên cứu  và giới hạn nội dung , đối tượng nghiên cứu của Đồ án .

1.3.    Cơ sở lý thuyết và phương pháp thiết kế  : Phương pháp thiết kế  , mô tả cơ sở giải pháp và hiệu quả thiết kế  .

 1. 2.           GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

2.1.           

2.1.1.          

2.1.1.1.          

2.1.1.2.          

2.1.1.3.          

2.1.1.4.            

2.1.2.           .

2.1.3.            

 

2.2.           

2.3.           

2.4.           

2.5.           

2.6.           

 1. 3.           KẾT THÚC VẤN ĐỀ

3.1.           

3.2.           

3.3.           

 

TÓM TẮT THUYẾT MINH

 

Bản tóm tắt thuyết minh có thể cho toàn bộ Đồ án hoặc từng phần của Đồ án  dùng để đính kèm với một Đồ án mang tính chất giải thích minh họa ngắn gọn trong khi trưng bày .

Bản tóm tắt hay còn gọi là thuyết minh ngắn  là phần bắt buộc phải chuẩn bị để Hội đồng chấm Đồ án làm việc , và người xem Đồ án khi trưng bày . Bản tóm tắt phải nêu được những nội dung cốt lõi nhất những cơ sở và giải pháp thiết kế để người đọc hiểu sâu thêm về Đồ án hoặc từng phần của Đồ án  . Độ dài không quá 01 trang đối với Đồ án có nhiều phần hoặc 02 trang đối với những Đồ án là chỉnh thể thống nhất .

Tóm tắt nội dung 

 1. 1.            PHẦN MỞ ĐẦU  ( khoảng 1/ 5 trang đối với Nội dung tóm tắt của Đồ án nhiều nội dung; khoảng 1/3trang đối với Đồ án có chỉnh thể thống nhất )

Giới thiệu thiết sản phẩm thiết kế , ý nghĩa , giá trị , mục đích của thiết kế .

 1. 2.            PHẦN TÓM TẮT NỘI DUNG( khoảng 3/5  trang đối với Nội dung tóm tắt của Đồ án nhiều nội dung; khoảng 1,25 trang đối với Đồ án có chỉnh thể thống nhất)

Trình bày ngắn gọn những cơ sở và giải pháp thiết kế .

 1. 3.            PHẦN KẾT LUẬN ( khoảng 1/ 5 trang đối với Nội dung tóm tắt của Đồ án nhiều nội dung; khoảng 1/3 trang  trang đối với Đồ án có chỉnh thể thống nhất)

 

 

 

BỘ VĂNHÓA THÔNG TIN                             

TRƯỜNG CAO ĐẲNG MỸ THUẬT TRANG TRÍ ĐỒNG NAI

 

TRẦN ĐÌNH THIÊN TÂN

 

THIẾT KẾ QUẢNG CÁO CHO CÔNG TY NOKIA

Bao gồm:

–         WEB SITE

–          POSTER QUẢNG CÁO SẢN PHẨM

–         BỘ GIẤY VĂN PHÒNG

 

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

KỸ THUẬT VIÊN TRUNG CẤP

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

 

Biên Hòa năm 2011

 

 

 

                 BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN                             

TRƯỜNG CAO ĐẲNG MỸ THUẬT TRANG TRÍ ĐỒNG NAI

 

TRẦN ĐÌNH THIÊN TÂN

 

 

 

THIẾT KẾ QUẢNG CÁO CHO CÔNG TY NOKIA

Bao gồm:

–         WEB SITE

–          POSTER QUẢNG CÁO SẢN PHẨM

–         BỘ GIẤY VĂN PHÒNG

 

THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

KỸ THUẬT VIÊN TRUNG CẤP

MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

 

 

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN : …

( Ghi rõ học hàm , học vị )

 

 

 

 

Biên Hòa năm 2011

 

 

Advertisements

About Graphic Design

Trao đổi thông tin học tập cho SV năm cuối

Posted on Tháng Năm 3, 2011, in Thông báo. Bookmark the permalink. Bạn nghĩ gì về bài viết này?.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: