Các bài viết cũ

Quảng cáo giày Converse

Bạn nào làm đồ án về giày (converse ) nên xem các seri video trong video này để có ý tưởng và cảm xúc cho các design của mình

Quảng cáo giày adidas

Bạn nào làm đồ án về giày ( adidas ) nên xem các seri video trong video này để có ý tưởng và cảm xúc cho các design của mình